În prezent Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011, actualizată în data de 01.02.2014, stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

Obiectivul major al actualei legi privind deșeurile, este acela de evitare a generării de deșeuri, valorificarea și reciclarea deșeurilor în vederea utilizării acestora ca resursă.

Obiectivele de transport, valorificare și reciclare a categoriilor de deșeuri sunt reglementate în țara noastră de:

-          Hoărârea Guvernului nr.1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și normele de aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.613 din 15 mai 2009;

-          Hotărârea Guvernului nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-          Hotărârea Guvernului nr 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;

-          Hotărârea Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte normative.

Conform Legii 211/15.11.2011 deșeu este orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce.

Colectarea este definitivă astfel:  strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare.

Colectarea separată presupune colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu copul de a facilita tratarea specifică a acestora.

fiervechi_400_05

 

Autoritățile competente ale administrației publice centrale și locale în gestionarea deșeurilor conform art.50 din lege sunt:

-          Autoritatea competentă de decizie și control în domeniul gestionării deșeurilor este Ministerul Mediului și Pădurilor

-          Agenția Națională pentru Protecția Mediului este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu competențe în implementarea la nivel național a politiciilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului. ANPM are în subordine 8 agenții regionale și 34 agentii județene pentru protecția mediului.

-          Alte autorități publice cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor sunt: Ministerul sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale,Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Apărării Naționale, instituțiile de ordine publică și siguranță națională și autoritățiile administrației publice locale.

Legea de mai sus aduce clarificări privind ierarhia deșeurilor, încetarea statutului de deșeu, obligațiile celor implicați în gestionarea deșeurilor-producătorilor, deținătorilor, colectorilor transportatorilor-precum și obligațiile autorităților publice locale.

Articolul 4 din lege prevede ierarhia deșeurilor astfel:

”Ierarhia deșeurilor se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generarii și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:

a)      Prevenirea

b)      Pregătirea pentru reutilizare

c)      Reciclarea

d)     Alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică

e)      Eliminarea.

Aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate mai sus are ca scop încurajarea acțiunii în materie de prevenire a generării și gestionării eficiente a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

Anexa nr. 1 exemplifică semnificația unor termeni în sensul  acestei legi după cum urmează:

-prevenire-măsuri luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

a)cantitatea de deșeuri, inclusiv reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora

b)impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației

c)conținutul de substanțe nocive almaterialelor și produselor

gestionarea deșeurilor- colectarea,transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile întreprinse de un comerciant sau un broker

-pregătirea pentru reutilizare- operațiuni de verificare, curățare sau valorificare prin reparare prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate făra nici o altă operațiune de pretratare

-valorificarea- orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utiliate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general

eliminare-orice operațiune care nu este o operațiune de valorificre, chiar și în cazul în care una din consecințele secundare ale acestuia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

Anexa nr.2 la lege stabilește o listă a operațiunilor  de eliminare

Anexa nr.3 la lege stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă

Anexa nr.4 la lege cuprinde proprietățile deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase.

Anexa nr.5 conține măsuri de prevenire a generării deșeurilor la nivel național

In capitolul ”Valorificarea deșeurilor” se precizează că atat producătorii de deșeuri cât și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea ierarhiei deșeurilor prevăzută în articolul 4 citat mai sus cât și cu respectarea protecției sănătății populației și a mediului astfel:

„Art.20- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a)      Făra a genera riscuri pentru aer, apaă, sol , faună sau floră

b)      Fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c)      Făra a afecta negativ peisajul sau zonele  de interes special

Producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie,metal,plastic și sticlă, iar operatorii economici care asigură colectarea și transportul acestor deșeuri au obligația de a asigura colectarea separata a lor și de a nu amesteca acete deșeuri.

Operatorii economic care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor , prevăzute în anexa nr. 3 se înscriu la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Legea nr.211/2011 introduce noțiunea de ”încetarea statutului de deșeu” în art.6 astfel:

”(1) În cazul în care anumite categorii de deșeuri au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr.3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeana, acestea încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul prezentei legi.”

Tratamentul contabil și fiscal al operațiunilor privind deșeurile reciclabil

Hotărârea Guvernului nr 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, prevede obligația de a ține o evidență a gestiunii acestora astfel:

Art1.

(1)   Agentii economici care generează deșeuri au obligația să țină o evidență a gestiunii acestora în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr 1 pentru fiecare tip de deșeu.

(2)   Datele centralizate anual privind evidența gestiunii deșeurilor se transmit autoritățiilor publice teritoriale pentru protecția mediului la cerea acestora.

Art 2.

( 1) Agenții economici autorizați să desfășoare activități de colectare, transport, dpozitare temporară, valorificare și eliminarea deșeurilor sunt obligați să țină evidența gestiunii deșeurilor conform art 1 alin 1 numai pentru deșeuri generate în cadrul activității proprii

(3)   Evidența gestiunii deșeurilor colectate, trasportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate se raporteaza de către agentii economici autorizați la solicitarea autoritățiilor publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și raspunderi în domeniul regimului deșeurilor, conform prevederilor legale.”

Din punct de vedere fiscal pentru activitatea de colectare și comercializare a deșeurilor trebuie respectate atât prevederile cuprinse în Codul fiscal cu privire la TVA cât și prevederile cuprinse în legislația cu privire la fondul pentru mediu.

Taxarea inversă a TVA la vânzarea deșeurilor industriale reciclabile

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoana obligată la plata TVA pentru achiziția de bunuri/servici efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor.

Condiția obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este atât furnizorul cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA.

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reglementeaza categorii de operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă.

Odata cu adoptarea OUG nr. 30/2011 din 31 august 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale, publicata în Monitorul Oficial Partea I nr 627 din2 septembrie 2011 conform precizărilor din articolul 160 aliniat (2) litera a), aplicarea masurilor simplificate se extinde și asupra livrărilor de deșeuri materiale reciclabile precum și asupra livrării materialelor rezultate după prelucrarea deșeurilor.și neferoase,

Astfel în Normele metodologice  la art.160 ”Măsuri de simplificare” se specifică că operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

  1. Livrarea de deșeuri ferose și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv livrareade produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora
  2. Livrarea  de reziduri și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele, zgură, cenușă și reziduri industriale ce conțin metale sau aliajele lor.
  3. Livrarea de deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc,plastic, cioburi de sticlă și sticlă
  4. Livrarea materialelor prevăzute la pct 1-3 după prelucrarea/transformarea acestora prin operațiuni de curățare,polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri,inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat ale elemente de aliere”

Pe facturile emise pentru aceste livrări, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorul nu înscrie taxa colectată aferentă, ci face o mențiune referitoare la faptul că s-a aplicat taxarea inversă, conform art.160 din Codul fiscal. Furnizorul va declara această livrare supusă taxării inverse n decontul de TVA la rândul 13.

Beneficiarul calculează TVA și o înscrie în factura și în jurnalul pentru cumpărături, preluând-o atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de taxă la rândul 12 și 25. Beneficiarul va efectua înregistrarea contabilă 4426=4427 cu suma taxei aferente.

Prin acest articol contabil , TVA este considerată dedusă iar colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilată ccu plata taxei către furnizor.

Impozitarea veniturilo obținute din valorificarea deșeurilor

In reglementările din Codul fiscal art 78 punctul 152 din Norme- veniturile obținute din valorificarea deșeurilor sunt considerate venituri din alte surse și se impozitează.

H.G. nr.50/2012 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicarea a Codului Fiscal precizează la punctul 152 că fac parte din venituri din alte surse după cum urmează:

”Venituri obținute din valorificarea deșeurilor prin centrale de colectare a deșeurilor de metal , hartie, sticlă și altele asemenea; fac excepție  veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt venituri neimpozitabile”

Având în vedere aceste prevederi legale, rezultă  că pentru valorificarea prin centrele de colectare a deșeurilor de metal se datorează impozit pe venit, care se reține la sursă de către firma care colectează deșeurile la momentul plății veniturilor, prin apicarea unei cote de 16 % asupra venitului brut.

Modul de calcul și plată a impozitului reținut este reglementat la art 79 din Codul fiscal:

(1)   Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii de venituri prin aplicarea unei cote de 16 % asupra venitului brut.

(2)   Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final

(3)   Impozitul astfel reținut se virează la bugetul de stat pănă la data de 25 inclusiv a lunii următoare cele în care a fost reținut.”

Contribuția la Fondul de mediu

În prezent Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr 1032 din 10 martie 2011 cuprinde metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, fond care se constituie conform art.9 aliniat (1) dinOUG nr.105/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Una din sursele de constituire a Fondului pentru mediu sunt contribuțiile din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor feroase și neferoase.

Sunt obligați la plata contribuției de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, generatorii deșeurilor, respectiv deținătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizzice sau juridice, care nu au calitatea de colector și/sau de valorificator autorizat în condițiile legii.

Vânzarea  deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deșeurilor, respectiv de către deținătorii bunurilo destinate dezmembrării, persoane juridice, către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor se face pe bază de factură, cu evidențierea distinctă a contribuției de 3% șicu reținere acesteia.

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deșeurilor, respectiv de către deținătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice, către operatorii economici care desfășoară activități de colectare  și/sau de valorificare a deșeurilor se face pe bază de factura /adeverință de primire și plată cu reținerea contribuției de 3% la achitarea în numerar a sumei cuvenite vânzătorului de deșeuri.

Baza de calcul la care se aplică contribuția  de 3% o reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase și a bunurilor destinate dezmembrării exclusiv taxa pe valoarea adăugata.

În cazul în care operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor devin deținători de deșeuri metalice feroase și neferoase, prin activitatea  de dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fize ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, au obligația de a plăti contribuția de 3% la Fondul pentru mediu în cazul vânzării acestora.

Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă prețul mediu de achiziție al deșeurilor metalice feroase și neferoase din luna precedentă dezmembrării și/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoare adăugată, înmulțit cu cantitatea de deșeuri metalice feroase și neferoase rezultată din activitatea de dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție.

În cazul în care operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor nu pot stabili prețul mediu de achiziție al deșeurilor metalice feroase și neferoase pentru luna precedentă dezmembrării și/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor  de inventar, acesta este cel de la data dezmembrării și/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.

Contribuția la Fondul pentru mediu se declară și se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a următoarei luni celei în care s-a desfășurat activitatea.

sursa: economieafaceri.ro